Akademický slovník současné češtiny

Úvod Autoři Předmluva Zásady zpracování Zkratky a značky Rychlé vyhledávání Pokročilé vyhledávání Kontakty
Hledej ve slovníku
 A
 
Předmluva

Akademický slovník současné češtiny (ASSČ) se připravuje v Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., od r. 2012. Nový slovník úzce navazuje na dlouholetou tradici tvorby všeobecných výkladových slovníků vznikajících v lexikografickém oddělení Ústavu pro jazyk český. Tato tradice se rozvíjí od rozsahově největšího Příručního slovníku jazyka českého (1935–1957) a pokračuje k rozsahem střednímu Slovníku spisovného jazyka českého (1960–1971) a dále k jednosvazkovému Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost (1. vydání 1978; 2., opravené a doplněné vydání 1994, 3., opravené vydání 2003).

Od vydání Slovníku spisovného jazyka českého, jehož rozsahu nově připravovaný slovník odpovídá nejvíce, uplynulo více než 40 let (od vydání prvního dílu dokonce let 50) a to je z hlediska dynamiky slovní zásoby, metodologie lingvistiky, z hlediska platformy pro vytváření slovníku i média pro jeho publikování velmi dlouhé období. Při přípravě nového slovníku využíváme poznatky a nástroje korpusové lingvistiky a lexikografie i možnosti počítačové techniky vůbec, a to jak při práci s lexikálním materiálem (jazykové korpusy, excerpční databáze, elektronické archivy, texty na webu, speciální softwarové nástroje), tak při vlastní tvorbě slovníku (speciální lexikografický software) i při jeho publikování na webových stránkách.

ASSČ je slovník středního rozsahu, s předpokládaným počtem 120–150 tisíc lexikálních jednotek. Jeho cílem je popsat slovní zásobu současné češtiny (tj. od r. 1945), a to všeobecně rozšířenou, užívanou ve veřejné oficiální a polooficiální komunikaci i v komunikaci běžné (tj. neveřejné, neoficiální). Podávají se i termíny, nikoli však úzce specializované. Lexikální jednotky užívané v profesní a zájmové komunikaci jsou ve slovníku zachycovány v omezeném rozsahu, a to tehdy, pokud se užívají mimo své profesní, zájmové prostředí. Z nářečních výrazů se uvádějí ty, které mají širší územní platnost a užívají se především v mluvené komunikaci, příp. i v literatuře.

Předpokládaným uživatelem slovníku je středoškolsky vzdělaný rodilý mluvčí, na pozadí se však počítá i se zájemci o češtinu jako cizí jazyk.

Slovník se rozsahem i způsobem zpracování řadí k akademickým slovníkům, tj. slovníkům s propracovaným, typizovaným a strukturovaným výkladem významu lexikálních jednotek, s přiměřeně bohatou exemplifikací dokumentující typická užití lexikálních jednotek, s dostatečně propracovaným popisem základních sémantických vztahů, zejména synonymie a antonymie, s odpovídajícím popisem gramatických vlastností lexikálních jednotek a s popisem příznakovosti lexikálních jednotek z hlediska stylového, časového, prostorového, frekvenčního a pragmatického (tj. postojově-hodnotícího).

Oproti dřívějším všeobecným výkladovým slovníkům je v ASSČ výrazně omezeno hnízdování, podává se rozšířený gramatický popis, podrobněji se zpracovávají ustálená slovní spojení a v dokladové části hesla se detailněji ilustrují gramatické a stylistické vlastnosti slova a jeho typické užití. ASSČ je od počátku vytvářen a zpracováván prostřednictvím specializovaného lexikografického softwaru pro tvorbu slovníku. Vývoj softwaru získal podporu MK ČR v rámci programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) – grantový projekt Nová cesta k modernímu jednojazyčnému výkladovému slovníku současné češtiny (DF13P01OVV011).

Doufáme, že slovník poskytne spolehlivé poučení o současné slovní zásobě i o jazyku vůbec a stane se užitečnou příručkou nejen pro profesní uživatele jazyka – učitele, novináře, překladatele, redaktory –, ale i pro širokou veřejnost. Na webových stránkách jsou slovníková hesla představována v podobě, která lépe vyhovuje elektronickým médiím, počítáme však i s knižní podobou slovníku.