Akademický slovník současné češtiny

Úvod Autoři Předmluva Zásady zpracování Zkratky a značky Rychlé vyhledávání Pokročilé vyhledávání Kontakty
Hledej ve slovníku
 A
 
Zkratky a značky
adm.
termín, výraz z administrativní oblasti; administrativní
afg.
z afgánštiny
afr.
z afrických jazyků
aj.
a jiné
akvar.
termín, výraz z akvaristiky
anat.
termín, výraz z anatomie
angl.
z angličtiny
antr.
termín, výraz z antropologie
ap.
a podobně
arab.
z arabštiny
aram.
z aramejštiny
archeol.
termín, výraz z archeologie
archit.
termín, výraz z architektury
archiv.
termín, výraz z archivnictví
art.
termín, výraz z artistiky
astrol.
termín, výraz z astrologie
astron.
termín, výraz z astronomie
atd.
a tak dále
atp.
a tak podobně
austral.
z australských jazyků
bank.
termín, výraz z bankovnictví
bás.
básnický výraz; básnicky
bengál.
z bengálštiny
bibl.
biblický výraz
biol.
termín, výraz z biologie
bot.
termín, výraz z botaniky
bud.
budoucí čas
bulh.
z bulharštiny
cest. ruch
termín, výraz z oblasti cestovního ruchu
círk.
církevní termín, výraz
citosl.
citoslovce; citoslovečný
č.
číslo
část.
částice; částicový
čes.
z češtiny
čín.
z čínštiny
čin.
činný rod
čísl.
číslovka
dět.
výraz z dětské mluvy
dipl.
termín, výraz z diplomacie
dialekt
nářeční výraz, dialektismus
div.
termín, výraz z oblasti divadla, z divadelnictví; divadelní
dok.
dokonavé sloveso
dopr.
termín, výraz z oblasti dopravy
dráv.
z drávidských jazyků
egypt.
z egyptštiny
ekol.
termín, výraz z ekologie
ekon.
termín, výraz z ekonomie
eltech.
termín, výraz z elektrotechniky
eskym.
z eskymáčtiny
etiop.
z etiopštiny
etnogr.
termín, výraz z etnografie
expr.
expresivní výraz; expresivně
fam.
familiární výraz; familiárně
farmac.
termín, výraz z farmacie, farmakologie
filat.
termín, výraz z filatelie
film.
termín, výraz z oblasti filmu, filmařství
filoz.
termín, výraz z filozofie
fin.
termín, výraz z finančnictví
fot.
termín, výraz z oblasti fotografie; fotografický
fr.
z francouzštiny
fraz.
frazém
fyz.
termín, výraz z fyziky
fyziol.
termín, výraz z fyziologie
gastron.
termín, výraz z oblasti gastronomie
genet.
termín, výraz z genetiky
geod.
termín, výraz z geodezie
geogr.
termín, výraz z geografie
geol.
termín, výraz z geologie
geom.
termín, výraz z geometrie
germ.
z germánských jazyků
hanl.
hanlivý výraz; hanlivě
herald.
termín, výraz z heraldiky
hebr.
z hebrejštiny
hind.
z hindštiny
histor.
historismus; termín, výraz z historie
hodin.
termín, výraz z hodinářství
horn.
termín, výraz z hornictví; hornický
horolez.
termín, výraz z horolezectví
hromad.
hromadné podstatné jméno
hud.
termín, výraz z oblasti hudby; hudební
hut.
termín, výraz z hutnictví; hutnický
hypok.
hypokoristikum
chem.
termín, výraz z chemie
chorv.
z chorvatštiny
chov.
termín, výraz z chovatelství
ind.
z indických jazyků
indián.
z indiánských jazyků
INF
infinitiv
inform.
termín, výraz z informatiky, z oblasti informačních technologií
írán.
z íránštiny
iron.
ironicky
it.
z italštiny
j. / j. č.
jednotné číslo
jad. fyz.
termín, výraz z jaderné fyziky
jap.
z japonštiny
jm.
jméno
kart.
termín, výraz z oblasti karetních her; karetní
kat.
z katalánštiny
kelt.
z keltských jazyků
ker.
termín, výraz z oblasti keramiky
knih.
termín, výraz z knihovnictví
kniž.
knižní výraz; knižně
kolokv.
kolokviální výraz; kolokviálně
kolokv. ∆
kolokviální výraz směřující k bezpříznakovému užívání
kor.
z korejštiny
kosmet.
termín, výraz z oblasti kosmetiky
kožeš.
termín, výraz z kožešnictví
krim.
termín, výraz z kriminalistiky
kuch.
termín, výraz z oblasti kuchařství
kyb.
termín, výraz z kybernetiky
kynol.
termín, výraz z kynologie
lat.
z latiny
les.
termín, výraz z lesnictví
let.
termín, výraz z letectví
lexik.
lexikální
lid.
lidový
lingv.
termín, výraz z lingvistiky
lit.
termín, výraz z literární vědy
loď.
termín, výraz z loďařství
log.
termín, výraz z logiky
m.
mužský rod; podstatné jméno mužského rodu
maď.
z maďarštiny
mal.
z malajštiny
marát.
z marátštiny
mark.
termín, výraz z oblasti marketingu
mat.
termín, výraz z matematiky
mazl.
mazlivý výraz; mazlivě
med.
termín, výraz z medicíny; medicínský
meteor.
termín, výraz z meteorologie
min.
minulý
mj.
mimo jiné
mn. / mn. č.
množné číslo; množný
modál.
modální
mong.
z mongolštiny
mor.
moravský
motor.
termín, výraz z oblasti motorismu; motoristický
mysl.
termín, výraz z oblasti myslivectví
mytol.
výraz z mytologie
n.
nebo; odděluje varianty frazému
n. l.
našeho letopočtu
náb.
termín, výraz z náboženství
např.
například
nark.
výraz z oblasti narkomanie; narkomanský
nás.
násobný
ned.
nedokonavé sloveso
něj.
nějaký
něm.
z němčiny
neofic.
neoficiálně
neos.
neosobní sloveso; neosobní tvar
neskl.
nesklonný
neurč.
neurčitý
než.
neživotný
niz.
z nizozemštiny
nor.
z norštiny
numiz.
termín, výraz z numizmatiky
obch.
termín, výraz z oblasti obchodu
odb.
odborný výraz; odborně
oděv.
termín, výraz z oděvnictví
op.
opozitum
opak.
opakovací sloveso
opt.
termín, výraz z optiky
orient.
z orientálních jazyků
os.
osoba
p.
pád
paleont.
termín, výraz z paleontologie
papír.
termín, výraz z papírenství
ped.
termín, výraz z pedagogiky
per.
z perštiny
poč.
termín, výraz z oblasti počítačové techniky; počítačový
podst.
podstatné jméno
pol.
z polštiny; polovina
polit.
termín, výraz z oblasti politiky, z politologie
polygr.
termín, výraz z polygrafie
polynés.
z polynéštiny
pomn.
pomnožné podstatné jméno
popř.
popřípadě
port.
z portugalštiny
pošt.
termín, výraz z poštovnictví
potr.
termín, výraz z potravinářství
práv.
termín, výraz z oblasti práva
profes.
profesní výraz, profesionalismus
provens.
z provensálštiny
př. n. l.
před naším letopočtem
předl.
předložka; předložkový
přech.
přechodník
přechýl.
přechýlené jméno
přen.
přeneseně
příč.
příčestí
příd.
přídavné jméno; přídavný
přísl.
příslovce; příslovečný
přít.
přítomný
přivl.
přivlastňovací
psych.
termín, výraz z psychologie
publ.
publicismus
pův.
původně
region.
regionální výraz, regionalismus
resp.
respektive
román.
z románských jazyků
rozk.
rozkazovací způsob
rum.
z rumunštiny
rus.
z ruštiny
ryb.
termín, výraz z rybářství, rybníkářství
řec.
z řečtiny
řidč.
řidčeji
s.
střední rod; podstatné jméno středního rodu
sark.
sarkasticky
sděl. tech.
termín, výraz z oblasti sdělovací techniky
semit.
ze semitských jazyků
sinhál.
ze sinhálštiny
skand.
ze skandinávských jazyků
sklář.
termín, výraz ze sklářství
slang.
slangový výraz
slov.
ze slovenštiny
slovin.
ze slovinštiny
slovotv.
slovotvorný
sociol.
termín, výraz ze sociologie
speleol.
termín, výraz ze speleologie
spoj.
spojka; spojkový; spojení
sport.
termín, výraz z oblasti sportu; sportovní
sprejer.
sprejerský výraz; sprejerský
srb.
ze srbštiny
srbch.
ze srbochorvatštiny
srov.
srovnej
st.
stupeň
stat.
termín, výraz ze statistiky
stav.
termín, výraz ze stavitelství, stavebnictví
střlat.
ze středověké latiny
syn.
synonymum
šach.
termín, výraz ze šachové hry
šipkař.
termín, výraz ze šipkařství
škol.
výraz z oblasti školství; školní
šp.
ze španělštiny
šperk.
termín, výraz ze šperkařství
švéd.
ze švédštiny
tahit.
z tahitštiny
tamil.
z tamilštiny
tan.
termín, výraz z oblasti tance
tatar.
z tatarštiny
táz.
tázací
tech.
termín, výraz z oblasti techniky, technologie
telekom.
termín, výraz z oblasti telekomunikace
text.
termín, výraz z textilnictví
tibet.
z tibetštiny
tj.
to je
tramp.
výraz z oblasti trampování
trp.
trpný rod
tur.
z turečtiny
turtat.
z turkotatarských jazyků
tvarotv.
tvarotvorný
tzv.
takzvaný
ukr.
z ukrajinštiny
uměl.
termín, výraz z uměleckých oborů
urd.
z urdštiny
včel.
termín, výraz ze včelařství
vet.
termín, výraz z veterinářství
věz.
termín, výraz z vězeňství
viet.
z vietnamštiny
vin.
termín, výraz z vinařství
VJ
vlastní jméno
vodohosp.
termín, výraz z vodohospodářství
voj.
termín, výraz z vojenství
Vspoj
vedlejší věta obsahová uvozená spojkou (že, jak, aby, ať, zda, jestli)
vulg.
vulgární výraz; vulgárně
Vvzt
vedlejší věta vztažná
výtv.
termín, výraz z výtvarnictví
vztaž.
vztažný
zahr.
termín, výraz ze zahradnictví
zájm.
zájmeno; zájmenný
zast.
zastaralý výraz; zastarale
zdrob.
zdrobnělina
zeměd.
termín, výraz ze zemědělství
zhrub.
zhrubělý výraz; zhruběle
zjem.
zjemnělý výraz; zjemněle
zkr.
zkratka; zkratkové slovo
zn.
značka
zool.
termín, výraz ze zoologie
zprav.
zpravidla
zvel.
zveličelý výraz; zveličele
ž.
ženský rod; podstatné jméno ženského rodu
žel.
termín, výraz z oblasti železniční dopravy
žert.
žertovný výraz; žertovně
živ.
životný
žurn.
termín, výraz z oblasti žurnalistiky
I, II, …
římské číslice označují homonyma
značka, za kterou se uvádí sousloví
značka, za kterou se uvádí frazém(y)
značka, která uvádí přihnízdovaná hesla
značka, která odkazuje na jiné heslo
značka, která označuje významový odstín
/
značka, která odděluje varianty jednoho členu frazému
||
značka, která odděluje levou a pravou stranu valence
<
značka označuje zprostředkovaný původ, např. angl.<lat.
+
značka, která označuje, že části složeniny jsou přejaty z různých jazyků, např. lat.+řec.
~
značka, která označuje nulovou valenci; značka, která označuje, že slovo nepochází přímo z uvedeného jazyka, ale bylo na základě tohoto jazyka utvořeno
ʔ
znak pro ráz
[ ]
v hranatých závorkách se uvádí: výslovnost; zdroj u citátového dokladu; zástupná varianta za méně ustálené varianty jednoho členu frazému
( )
v kulatých závorkách se uvádějí: tvaroslovné údaje o slově; údaje o valenci; zpřesňující a vysvětlující poznámky k výkladu významu; fakultativní člen frazému aj.
< >
ve špičatých závorkách se uvádí původ
{ }
ve složených závorkách se v zápisu valence uvádějí druhé, příp. další členy vícečlenných vazeb majících shodný první člen (ten je "vytčen" před závorku)