Filtrování podle kategorie

icon_close_filter_by_category

Omezit vyhledávání podle kategorie:

VLASTNÍ JMÉNA A ODVOZENINY

Vybrat/zrušit všechny položky
Zeměpisná jména a jejich odvozeniny
Osobní jména
Ostatní vlastní jména

SLOVNÍ DRUH

Vybrat/zrušit všechny položky
podstatné jméno
přídavné jméno
zájmeno

číslovka
sloveso
příslovce
předložka

spojka
částice
citoslovce
ostatní

JMENNÝ ROD

Vybrat/zrušit všechny položky
mužský životný
mužský neživotný

ženský
střední

JMENNÉ ČÍSLO

Vybrat/zrušit všechny položky
podstatná jména pomnožná (pomn.)

podstatná jména v množném čísle s významem souborovým a látkovým (často mn., zprav. mn.)

podstatná jména v množném čísle s významem skupiny, zejména taxonomické (mn.)

STYLISTICKÁ CHARAKTERISTIKA

Vybrat/zrušit všechny položky
kolokviální směřující k bezpříznakovému užívání
kolokviální
expresivní
hanlivý
ironický
knižní
zastaralý
odborný
nářeční, regionální
historický
básnický
dětský
mazlivý
profesionalismy a slangy
publicistický
sarkastický
vulgární, zhrubělý
zjemnělý
žertovný, v nadsázce

TERMÍN, VÝRAZ Z OBORU, OBLASTI

Vybrat/zrušit všechny položky
z více oborů

z administrativní oblasti
z anatomie
z antropologie
z archeologie
z architektury
z archivnictví
z artistiky
z astrologie
z astronomie
z bankovnictví
z biologie
z botaniky
z oblasti cestovního ruchu
z diplomacie
z oblasti divadla, z divadelnictví
z oblasti dopravy
z dřevařství
z ekologie
z ekonomie
z elektrotechniky
z energetiky
z etnografie
z farmacie, farmakologie
z filatelie
z oblasti filmu, filmařství
z filozofie
z finančnictví
z oblasti fotografie
z fyziky
z fyziologie
z genetiky
z geodezie
z geografie
z geologie
z geometrie
z heraldiky
z historie
z hornictví
z horolezectví
z oblasti hudby
z hutnictví
z chemie
z chovatelství
z jaderné fyziky
z oblasti karetních her
z knihovnictví
z oblasti keramiky
z oblasti kosmetiky
z kriminalistiky
z oblasti kuchařství
z kynologie
z lesnictví
z letectví
z lingvistiky
z literární vědy
z loďařství
z logiky
z oblasti marketingu
z matematiky
z medicíny
z meteorologie
z oblasti motorismu
z mykologie
z oblasti myslivectví
z mytologie
z náboženství
z oblasti narkomanie
z numizmatiky
z oblasti obchodu
z optiky
z paleontologie
z papírenství
z pedagogiky
z oblasti počítačové techniky a informačních technologií
z pohostinstvtí
z oblasti policie
z oblasti politiky, z politologie
z polygrafie
z poštovnictví
z potravinářství a gastronomie
z oblasti práva
z psychologie
z rybářství, rybníkářství
ze sklářství
ze sociologie
ze speleologie
z mluvy sprejerů
z oblasti sportu
ze statistiky
ze stavitelství, stavebnictví
ze šachové hry
ze šipkařství
z oblasti školství
ze šperkařství
z oblasti tance
z oblasti techniky, technologie
z oblasti telekomunikace a sdělovací techniky
z oblasti televize a rozhlasu
z textilnictví
z oblasti trampingu
z uměleckých oborů
ze včelařství
z veterinářství
z vězeňství
z vinařství
z vodáctví
z vodohospodářství
z vojenství
z výtvarnictví
ze zahradnictví
z oblasti zbrojařství
ze zemědělství
ze zoologie
z oblasti železniční dopravy
z oblasti žurnalistiky

Zveřejněná heslacross_icon

Akademický slovník současné češtiny je dlouhodobým projektem. Moderní lexikografické dílo však chceme dát uživatelům k dispozici co nejdříve, proto slovník uveřejňujeme postupně po úsecích jednotlivých písmen abecedy. Tyto heslářové úseky jsou zpracované tak, že jednak vždy obsahují slova, která patří mezi 50 tisíc nejčastějších českých slov, jednak zahrnují vybraná vlastní jména a jejich odvozeniny. Kromě toho jsou výběrově publikována i další slova s nižší frekvencí (v heslářovém úseku ač jsou tato slova zpracována plně s ohledem na finální rozsah slovníku, v následujících úsecích od písmene d dále jsou dočasně zpracovávána v menším rozsahu a zjednodušeně pomocí odkazu na publikované slovo příbuzné).

Souběžně publikujeme i některá další hesla mimo abecední pořadí. Úsek dalších hesel se skládá jednak z položek vybraných tematických okruhů (aktuálně jde o okruhy barvy, čas, koření a pády), jednak ze slov, která byla zpracována jako nedílná součást výše uvedených úseků písmen abecedy. Kromě toho zvláštním způsobem zveřejňujeme skupinu slov souvisejících s pandemií covid-19.

Právní upozorněnícross_icon

Veškeré informace prezentované na tomto serveru jsou autorským dílem ve smyslu autorského zákona. Nositelem autorských práv k těmto stránkám je ÚJČ AV ČR, v. v. i. Jakékoliv kopírování informací zde uvedených je možné pouze se souhlasem autora.

ÚJČ AV ČR, v. v. i., nenese žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé použitím informací prezentovaných na tomto serveru. ÚJČ AV ČR, v. v. i., si zároveň vyhrazuje právo měnit či upravovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění.

dobrý
[dobriː]
přídavné jméno
1. (2. st. lepší)
vyhovující kvalitou, splňující určité požadavky, nároky, kvalitní, vhodný op. špatný:

dobrý sluch / zrak / čich
mít dobrou paměť
Dobrá znalost jazyka je nezbytností.
Můžete mi doporučit nějakou dobrou restauraci?
Snažíme se zůstat v dobré formě / kondici.
D
ostala se na dobrou školu.
Podali jste dobrý výkon.
V
iditelnost je dobrá.
V
zimě byly dobré sněhové podmínky.
Je tam dobré spojení vlakem.
Sedadla na kraji vpravo byla ta nejlepší místa v celém divadle.

2. (2. st. lepší)
(o člověku)
vyhovující kladeným nárokům (pracovním, odborným, společenským ap.) op. špatný, slabý:

dobrý řidič / řemeslník / student
Podnik má dobrého šéfa.
Byl by z něj dobrý učitel.
Jsem dobrý v plavání.
Vždycky jsem byl dobrý na matematiku.
Ve škole patřila k nejlepším žákům.

3. (2. st. lepší)
(o pokrmu, nápoji)
mající příjemnou, lahodnou chuť, chutný:

dobré jídlo / pití
uvařit něco dobrého
Koláčky jsou moc dobré.
Mňam, to bylo dobré.
M
ám ráda to, co je dobré, ale nezdravé.
Polévka byla lepší než od maminky.
Lepší kávu snad ještě nepila.

4. (2. st. lepší)
který představuje to, co je vhodné, žádoucí, pozitivní • vyhovující z hlediska společenských norem op. špatný:

dobrá pověst / reputace
dobré pracovní / mezilidské vztahy
příběh s dobrým koncem
podpořit dobrou věc
Nedává nejlepší příklad.
Měl nejlepší úmysly.
Příčí se to dobrým mravům.
Má řadu dobrých vlastností.

5. (2. st. lepší)
vyznačující se dobrotou, naplněný láskou, vlídný, laskavý • svědčící o dobrotě, laskavosti, ušlechtilý op. zlý, špatný:

Zlé věci se stávají i dobrým lidem.
Chci být lepší člověk.
Rád dělá dobré skutky.
Měl v sobě touhu vykonat něco dobrého.
Peníze půjdou na dobré účely.
Pro každého má vždy dobré slovo.

6. (2. st. lepší)
přinášející užitek, prospěch, užitečný, prospěšný • poskytující výhodu, výhodný:

dobrá myšlenka
dostat dobrý nápad
najít nejlepší řešení problému
Dotazníková akce nebyla k ničemu dobrá.
Je dobré využít každou příležitost.
Čerstvý vzduch je pro zdraví nejlepší.
Má lepší informace než my.
Firmy mají v zimě méně práce, a proto nabízejí i lepší ceny.

7. (2. st. lepší)
přinášející radost, potěšení, příjemný • svědčící o tom:

dobrá zpráva
mít dobrou náladu
Mám z toho dobrý pocit.
Mám na něj dobré vzpomínky.
Panuje tu dobrá pohoda.
Ve třech je mnohem lepší zábava.
Dobrý den!
pozdrav
Dobrou chuť!
přání před jídlem
Vše / Všechno nejlepší!
blahopřání k narozeninám, svátku ap.

8. (2. st. lepší)
se kterým někoho spojuje citové pouto, podobné smýšlení, zájmy ap.:

dobrý přítel / známý
Je to moje nejlepší kamarádka.

9. (2. st. lepší)
mající výhodné společenské, materiální ap. postavení • svědčící o tom:

pocházet z dobré rodiny
pohybovat se v lepších kruzích
Rozmlouvali jí ho a říkali, že to není dobrá partie.
Ořechovka je dobrá čtvrť.
Lokalita patří k nejlepším adresám kolem centra.

10. zprav. ve funkci podstatného jména
třetí stupeň na hodnoticí škále, zprav. klasifikační stupnici, trojka:

Z češtiny a dějepisu má dobrou.
Na vysvědčení dostal dvě výborné, tři dobré a zbytek chvalitebné.
Po celou dobu studia nebyl ohodnocen na vysvědčení horším stupněm než „dobrý“.

velmi dobrý
1. druhý stupeň na hodnoticí škále, zprav. klasifikační stupnici, dvojka

2. velmi dobré (na základní a střední škole) první stupeň na hodnoticí škále ve školní klasifikaci chování žáka, jednička

11. kolokviální vyšší
?kolokviální vyšší
Jako kolokviální vyšší označujeme kolokviální slova a významy, které se poměrně často užívají i v komunikačních situacích, v nichž se přednostně užívá spisovná čeština. V těchto situacích působí jako méně formální, stylově nižší.
kolokviální
Jako kolokviální označujeme slova a významy, které jsou typické pro každodenní vyjadřování a zároveň v něm nepůsobí zhruběle. Tradičně se označují jako nespisovné.

naplňující, přesahující určitou míru:

Ve frontě na lístky stály dobré dvě stovky lidí.
Díra měla v průměru dobrého půl metru.
Od řeky se městečko nachází dobré dvě hodiny ostré chůze.
Má před námi náskok dobrých patnáct minut.


dobrá práce
pochvala něčích schopností (zprav. po dokončení nějaké činnosti)

mys Dobré naděje
mys v Jihoafrické republice


(ani) při nejlepší vůli
(ani) přes veškerou snahu

blýská se na (lepší) časy svítá na lepší časy
začíná docházet nebo dochází ke zlepšení současné situace nebo stavu:

Po krizi se zdá, že se blýská na lepší časy.
Jak tak sleduji poslední dění, snad se blýská na časy.
Obyvatelům sídliště svítá na lepší časy. Rozjíždí se plán regenerace tohoto panelového komplexu. 

[brát / vidět ap.] něco z (té) lepší stránky
posuzovat něco optimisticky, kladně, zdůrazňovat pozitivní, kladné stránky něčeho:

I přes všechna zklamání, jež zakusil, dovedl vždycky brát život z lepší stránky.
Veškeré potíže jsem vždycky řešil v klidu a snažil se vidět všechno z té lepší stránky.

být dobrou vizitkou být dobrá vizitka
(často v záporu) svědčit o příznivém stavu, dobrém charakteru, schopnostech ap. někoho, něčeho

být na dobré cestě
postupovat, pokračovat nebo řešit něco dobře, s nadějí na úspěch

být (někomu) dobrý jen k tomu, aby
1. být nedoceněný a zneužívaný pouze k podřadným úkolům, činnostem ap.

2. neplnit svou původní funkci a sloužit k opačným, nežádoucím, podřadným ap. cílům

být v dobrých rukou dostat se do dobrých rukou
být svěřen někomu vhodnému, spolehlivému (kdo si to zaslouží)

cesta do pekel / pekla je / bývá dlážděna dobrými úmysly
(přísloví) v upřímné snaze udělat něco prospěšného člověk často naopak uškodí druhému nebo něco pokazí

čas je nejlepší lékař / lék
(přísloví) každá bolest, ztráta se po určité době zmenší a pomine:

Její smrt nesl velmi těžce, jenže ne nadarmo se říká, že čas je nejlepší lékař na duši. Jak měsíce ubíhaly, na svou bolest pomalu zapomínal.
V červnu jste o této tragédii promluvil poprvé veřejně. Říká se, že čas je nejlepší lék. Zabírá?

dáma v nejlepších letech dáma v nejlepším věku
1. zjemnělé žena středního až staršího věku

2. (o významné instituci, kulturní akci ap. ženského rodu) co má za sebou zprav. několik desetiletí existence

dávat (si) / dát (si) dobrý pozor
1. být ostražitý, pozorný, opatrný

2. věnovat něčemu, někomu pozornost, pozorně to, ho sledovat

[dělat / udělat něco] na dobré slovo
(dělat, udělat něco) pouze na základě důvěry, bez záruky, bez jistoty protihodnoty, náhrady

[dělat / udělat něco] v dobré víře
1. (dělat, udělat něco) s určitým přesvědčením, s důvěrou

2. (dělat, udělat něco) s dobrými úmysly, záměry, čestně

dělat / udělat někomu / něčemu dobré jméno
vytvářet někomu, něčemu dobrou pověst, dobře reprezentovat někoho, něco na veřejnosti

[dělat něco] podle (svého) nejlepšího (vědomí a) svědomí [dělat něco] podle (svého) nejlepšího vědomí (a svědomí)
dělat něco náležitě, odpovědně, poctivě ap.

dělat si / udělat si z někoho / něčeho dobrý den expresivní
znevažovat, znevážit, nerespektovat nebo nebrat, nevzít někoho, něco vážně • v legraci někoho nachytávat, nachytat, vysmívat, vysmát se mu

do smrti dobrý kolokviální
?kolokviální
Jako kolokviální označujeme slova a významy, které jsou typické pro každodenní vyjadřování a zároveň v něm nepůsobí zhruběle. Tradičně se označují jako nespisovné.

(vyjádření při usmíření, často doprovázené gestem podání ruky) udobříme se a už nikdy nebudeme mít mezi sebou žádné spory

dobrá hospodyňka pro pírko (i) přes plot skočí
(přísloví) kdo se stará o domácnost, musí umět šetřit a využívat každou věc účelně a úsporně

dobrá rada nad zlato
(přísloví) dobrá rada má velkou cenu, je neocenitelná

dobrá věc se podařila
něčeho se nakonec podařilo dosáhnout

dobrá vůle
ochota, snaha prospět nebo vyhovět • ochota něco udělat

dobré bydlo
výhodné pracovní nebo životní postavení, podmínky zajišťující spokojený, pohodlný, bezstarostný život:

Neuměl si vážit dobrého bydla.
Má strach, že přijde o dobré bydlo.
Závidím těm spokojeným, klidným občanům, kteří mají dobré bydlo, ženu, děti.

dobré zboží se chválí samo
kvalitní věci nepotřebují reklamu

dobrý duch
osoba, která se o někoho, o něco stará, všestranně někomu, něčemu prospívá, zprav. nad rámec své povinnosti

dost dobrý / dobrej kolokviální
?kolokviální
Jako kolokviální označujeme slova a významy, které jsou typické pro každodenní vyjadřování a zároveň v něm nepůsobí zhruběle. Tradičně se označují jako nespisovné.
expresivní

opravdu výborný, skvělý, působivý

drzé čelo (je) lepší než poplužní dvůr lepší drzé čelo než poplužní dvůr
(přísloví) když se člověk bude chovat drze a sebevědomě, spíš dosáhne úspěchu, lepšího postavení, výhod ap.

hlad je nejlepší kuchař
(přísloví) hladovému chutná všechno

jeden (je) lepší než druhý ironické
oba, popř. všichni jsou stejní, zprav. špatní, zlobiví ap.

každá koruna (je) dobrá
(přísloví) každý finanční obnos je přínosný a v dané situaci pomůže

když něco bylo v nejlepším (, tak) expresivní když někdo byl v nejlepším (, tak) expresivní
když něco dosahovalo nejvyšší míry, něco vrcholilo (tak se něco náhle stalo) • když někdo právě měl pohlavní styk (byl něčím, někým vyrušen)

konec dobrý, všechno dobré
(přísloví) šťastný konec vynahradí veškeré předcházející těžkosti a nepříjemnosti

lepší vrabec v hrsti než / nežli holub na střeše
(přísloví) je rozumnější mít skromnější cíle a spokojit se s málem než riskovat a nemít nakonec nic

lišky tam dávají dobrou noc
je to klidné a zapadlé místo, daleko od měst, komunikací ap.

mít dobré srdce
být laskavý, přející, dobrosrdečný

mít dobrou hlavu (na něco)
být inteligentní • díky své inteligenci v něčem vynikat

mít dobrý den
prožít, prožívat zdařilý, úspěšný den, kdy se všechno daří

mít (dobrý) zvuk (někde)
být (někde) proslulý, mít dobrou pověst

mít lepší věci na práci (, než)
mít možnost dělat něco užitečného, potřebného

mít (na něco) dobrý nos
mít (na něco) dobrý odhad, mít dobré instinkty

mít nejlepší [léta / roky ap.] (už) za sebou
(o věci) být zastaralý, přestávat fungovat • (o člověku) nebýt už tak produktivní, zdatný ap., stárnout

mít [přesnou / dobrou ap.] mušku
1. mířit přesně zbraní a spolehlivě zasáhnout cíl

2. (zejména v kolektivních sportech) úspěšně, spolehlivě se trefit, trefovat do soupeřovy branky, soupeřova koše ap.

(moje) lepší polovička expresivní
(moje) partnerka, žena, manželka

něco (dobrého) na zub expresivní
menší množství nějakého jídla, často pamlsek

něco drží (jen) na dobré slovo
něco je velmi chatrné, nepevné, nespolehlivé

nedělá to dobrý dojem nepůsobí to dobrým dojmem
není to v dané situaci dobré, vhodné, přiměřené

nedělat něčemu / někomu dobrou reklamu / vizitku
kazit, poškozovat něčí pověst

nejlepší léta / roky (života)
mládí nebo produktivní věk

nejlepší obrana / obranou je útok
(přísloví) je lepší být aktivní a podniknout něco jako první než pasivně čekat na něčí útok, agresi ap.

nejlepší verze sebe sama / samého
člověk se svými dobrými vlastnostmi a návyky a s potlačením těch nežádoucích

někoho pálí dobré bydlo
někdo je bezdůvodně nespokojen a neváží si svého výhodného pracovního místa, životního postavení, spokojeného, pohodlného života ap.:

Nejvíce chyb člověk udělá, když ho pálí dobré bydlo.
Říká mi, že mě pálí dobré bydlo, že nechápe, proč si nevážím toho, že máme oba práci a spokojené děti.

o mrtvých jen dobré
(přísloví) negativní vlastnosti, činy ap. zemřelého by se měly opomíjet

pamatovat lepší časy
být opotřebovaný, zchátralý, sešlý ap.:

Dřevěný vyvýšený chodníček pamatuje lepší časy a je dobré dávat pozor, kam šlapete.
Jeho zanedbaný oblek prozrazoval, že pamatuje lepší časy.

patřit k dobrému tónu
být náležitý, vhodný

pes je nejlepší přítel člověka
(přísloví) pes je věrný, spolehlivý, projevuje vůči lidem nezištnou lásku a zájem

(pořád) lepší než drátem do oka expresivní
kolokviální
?kolokviální
Jako kolokviální označujeme slova a významy, které jsou typické pro každodenní vyjadřování a zároveň v něm nepůsobí zhruběle. Tradičně se označují jako nespisovné.
expresivní
(furt) lepší než drátem do oka

i když to není přesně to, co někdo chtěl nebo potřeboval, je to lepší než nemít vůbec nic

při troše dobré vůle při dobré vůli
s trochou snahy, úsilí

staré dobré časy
minulost jevící se z dnešního pohledu jako lepší, šťastnější

(tady je) dobrá rada drahá
(o nesnadné, bezvýchodné situaci) s něčím lze těžko poradit

těšit se dobrému zdraví
být zcela zdravý, nemít žádné zdravotní potíže

to je dobré kolokviální
?kolokviální
Jako kolokviální označujeme slova a významy, které jsou typické pro každodenní vyjadřování a zároveň v něm nepůsobí zhruběle. Tradičně se označují jako nespisovné.
to je dobrý

(vyjádření skromného odmítnutí nabízené pomoci, protislužby ap.) takto je to v pořádku

všechno / vše zlé / špatné je k něčemu dobré všechno / vše zlé / špatné je pro něco dobré
(přísloví) i ze špatné situace je nakonec užitek, každý neúspěch v sobě nese i něco pozitivního

(všichni) lidé dobré vůle
(všichni) ti, kteří mají dobré úmysly, chtějí být prospěšní druhým ap.:

Obracíme se na lidi dobré vůle s prosbou o finanční dar.
Zápas se zlem v nás a hlavně mimo nás vyžaduje spojení sil všech lidí dobré vůle.

z nouze / v nouzi Franta dobrý kolokviální
?kolokviální
Jako kolokviální označujeme slova a významy, které jsou typické pro každodenní vyjadřování a zároveň v něm nepůsobí zhruběle. Tradičně se označují jako nespisovné.
z nouze / v nouzi Franta dobrej

(přísloví) v nouzi se člověk spokojí s někým méně vhodným, méně vyhovujícím

i lepší
jiné je lepší
nejlepší


Slovník spisovného jazyka českého (1960–1971)